Logo Wermaly

+421(0) 908 154 833

Po-Pia : 8:00 - 16:30

info@wermaly.sk

Email - 24/7

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti WERMALY s.r.o.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky  ponuky a dodávky spoločnosti Wermaly s.r.o. Nitra. Kupujúci zaslaním objednávky vyslovuje súhlas s plným znením týchto podmienok. Iné podmienky sú platné, iba keď sú zvlášť dojednané a od nás písomne potvrdené. Očividné omyly alebo chyby v ponukách  môžu byť z našej strany opravené. Platnosť ponuky je 2 mesiace odo dňa vystavenia ponuky.

Kúpna cena

Všetky ceny tovarov sú kalkulované na základe požadovaného množstva. Každá zmena množstva môže mať za následok zmenu ceny.
Pri  tovare dovážanom zo zahraničia sú v predajnej cene zarátané náklady na balenie a na dopravu od výrobcu do Nitry, príp. ku konečnému odberateľovi.
Naša spoločnosť ponúka  tovar veľkoobchodným spôsobom predaja. Pri objednávkach do 100,- EUR budú účtované manipulačné náklady 20,- EUR.
V prípade zrušenia už potvrdenej objednávky kupujúcim sa tento zaväzuje k dohodnutému termínu dodávky vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov, najmenej však 30% z ceny tovaru pri stornovaní do 10 dní od objednania a najmenej 50% z ceny tovaru pri stornovaní nad 10 dní od objednania.

Zaplatenie kúpnej zmluvy

Kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar najneskôr do 17 dní odo dňa  jeho odoslania  kupujúcemu, alebo odo dňa prevzatia kupujúcim v mieste predávajúceho, príp. podľa dohody. V prípade, že kupujúci objednáva tovar po prvý krát, je povinný zaplatiť za tovar predom.
Čiastku, ktorú má podľa zmluvy zaplatiť, nie je kupujúci oprávnený z akéhokoľvek dôvodu zadržovať.
Pokiaľ je kupujúci v opozdení s platením fakturovanej čiastky, má predávajúci právo zadržať dosiaľ  nesplnené dodávky zo všetkých kúpnych zmlúv, ktoré má s kupujúcim uzavreté, pričom to nebude znamenať porušenie týchto zmlúv a  právo odstúpiť od týchto zmlúv zo strany kupujúceho.
Za dátum úhrady sa považuje dátum pripísania príslušnej finančnej čiastky na účet predávajúceho. V prípade nezaplatenia faktúry v dobe splatnosti  je kupujúci (alebo ním určený platca) povinný spolu s dlžnou čiastkou zaplatiť  predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1 %  z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do zaplatenia dlhu. V  prípade nesplatenia faktúry ani do 30 dní po splatnosti  bude kupujúcemu znížená zľava pre ďalšie dodávky  o  5 %.  Vyššie uvedené platí i pre doúčtovanie zostatku kúpnej ceny naväzujúce na predchádzajúce zaplatenie zálohovej faktúry.
Pri dodávkach niektorých tovarov požadujeme časť platby predom.
Pri expresnej dodávke zo skladu je potrebné pri platbe predom poukázať  čiastku na predfaktúre  na bankový účet našej spoločnosti.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Tovar zostáva majetkom spoločnosti  Wermaly s.r.o. až do úplného zaplatenia  fakturovanej ceny.
Kupujúci je povinný nakladať s tovarom, ktorý mu bol dodaný pod výhradou vlastníctva, so starostlivosťou tak, akoby tovar bol majetkom predávajúceho. V prípade , že si zákazník nesplní svoje záväzky, a to aj z dôvodov nesolventnosti, predávajúci je oprávnený podľa vlastného uváženia prevziať si späť tovar, ktorý bol dodaný pod výhradou vlastníctva a ktorý je stále v rukách kupujúceho, pričom nedošlo k obmedzeniu práv predávajúceho. Zákazník sa za týmto účelom zaväzuje neodvolateľne splnomocniť zástupcu predávajúceho k jeho odobratiu.

 

Dodacia lehota

Predávajúci môže dodať tovar  kedykoľvek v priebehu 1 týždňa pred dohodnutým termínom dodávky,  alebo do 1 týždňa po ňom.
Predávajúci je oprávnený dodávať tovar aj v čiastkových dodávkach.
Pri  tovare dodávanom zo skladu si vyhradzujeme právo jeho  predaja v období  medzi našou ponukou a záväznou objednávkou.
Dodacia lehota dojednaná touto zmluvou môže byť predĺžená až o ďalšie dva mesiace od dátumu preukázateľného uhradenia predchádzajúcich dodávok neuhradených v lehote splatnosti.

Záruka

Predávajúci poskytuje na predmet dodávky záručnú dobu v zmysle obchodného zákonníka po dobu  6 mesiacov od dňa dodávky. Na žiadosť zákazníka je možné po vzájomnej dohode predĺžiť záručnú dobu na 12 mesiacov. V prípade požiadavky na predĺženie záručnej doby až na 24 mesiacov s podmienkou navýšenia cien komponentov o 15 % , príp. podľa dohody. Doba záruky je u niektorých výrobkov tiež určená dosiahnutím max. životnosti (počet cyklov). Predávajúcemu prináleží právo voľby spôsobu uspokojenia práv z vád. Kupujúci je povinný pod sankciou straty týchto práv z vád oznámiť: Vady zistené pri prevzatí tovaru – kvantitatívne ihneď, kvalitatívne do 3 dní od prevzatia tovaru; Vady tovaru zistené pri rozbalení tovaru – do 3 dní od prevzatia tovaru kupujúcim; Skryté vady tovaru, ktorých zistenie si vyžaduje vypracovanie odborného posudku – počas záručnej doby. Popis vád je kupujúci povinný urobiť písomne, pričom je povinný uviesť číslo dodacieho listu, na základe ktorého mu bol tovar dodaný a popísať predmetné vady. K oznámeniu vád je kupujúci povinný priložiť kópiu dodacieho listu. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené mechanickým poškodením pri manipulácii a na závady spôsobené  pracovnými podmienkami, ktoré neodpovedajú príslušným technickým podmienkam, ktoré sú  uvedené v katalógoch  ( sú k dispozícii na internete, príp. sú dodané na vyžiadanie pre príslušný výrobok ), najmä nevhodným použitím, znečistením hydraulického systému, prehriatím alebo iným zneužitím. Zapojenie elektrických častí musí vykonať oprávnený odborník elektro v zmysle vyhlášky MPS VaR č. 508/2009 Z.z.. Záväzok predávajúceho zo záruky tovaru tiež zaniká, ak tovar bol rozoberaný kupujúcim, resp. treťou stranou, alebo ak originálne časti boli nahradené neoriginálnymi komponentmi. Záruka zaniká tiež pri poškodení alebo odstránení výrobného štítku. Vzťahy pri reklamáciách sa riadia Obchodným zákonníkom podľa §422 až 442.
Uznaná reklamácia sa rieši  zásadne výmenou vadného prvku za nový, príp. opravou vadného prvku. Tovar musí byť vrátený s podrobným popisom vady.

Ostatné ustanovenia

Zrušenie objednávky je možné len s naším súhlasom za podmienky, že nám budú nahradené vzniknuté škody.
Zmeny kúpnej zmluvy musia byť vykonané písomnou formou a odsúhlasené oboma stranami.
V ostatnom platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2021 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.